Posts Tagged with JWT

Authentication luôn là chức năng quan trọng của bất kỳ hệ thống nào. Phương pháp auth đơn giản và hay được sử dụng trong các ứng dụng web đó là dựa trên cookie và lưu giữ state ở phía server(session, database...). Nhưng với các ứng dụng trên mobile và các ứng dụng web SPA(Single Page Application) thì cần có cơ chế auth tốt hơn, đặc biệt khi mà chúng ta phải thiết kế các stateless api thì server không thể đảm nhiệm việc lưu state phiên làm làm việc của user. Có 2 phương pháp tốt để giải quyết là OAuth 2.0 và JWT(JSON Web Token). Bài viết này đi vào tìm hiểu về JWT.


Read More...