Posts Tagged with TDD

Nhắc lại về TDD

TDD là 1 phương thức lập trình mà trong đó:

  • bạn phải duy trì 1 cách đầy đủ 1 bộ các Test.
  • không có một đoạn mã sản phẩm nào được tạo ra mà không thông qua các Test.
  • các Test phải được viết đầu tiên
  • các Test xác định những đoạn mã sản phẩm được tạo ra như thế nào.

Read More...

Phát triển hướng kiểm thử TDD (Test-Driven Development) là một phương pháp tiếp cận cải tiến để phát triển phần mềm trong đó kết hợp phương pháp Phát triển kiểm thử trước (Test First Development) và phương pháp Điều chỉnh lại mã nguồn (Refactoring).

Mục tiêu quan trọng nhất của TDD là hãy nghĩ về thiết kế của bạn trước khi viết mã nguồn cho chức năng. Một quan điểm khác lại cho rằng TDD là một kỹ thuật lập trình. Nhưng nhìn chung, mục tiêu của TDD là viết mã nguồn sáng sủa, rõ ràng và có thể chạy được.


Read More...