Posts Issued in February 2017

RxSwift là gì?

RxSwift  là 1 phần của ReactiveX (thường gọi là “Rx”) được sử dụng ở rất nhiều ngôn ngữ và platform khác nhau.

ReactiveX bắt nguồn từ .Net/C#, sau đó nó phát triển mạnh mẽ với Ruby-ists, JavaScripters, đặc biệt là Java và Android
RxSwift là framework sử dụng cho ngôn ngữ Swift theo kỹ thuật reactive.

ReactiveX frameworks cung cấp các thuật ngữ chung cho tác vụ cụ thể trên tất cả các ngôn ngữ khác nhau. Điều này tiện lợi khi sử dụng trên các ngôn ngữ khác nhau, chúng ta sẽ không phải mapping các ngôn ngữ khác nhau khi thay đổi ngôn ngữ mới.


Read More...