Posts Issued in November 2016

 

Vue.js là một framework cho việc xây dựng các ứng dụng web sử dụng một phương pháp tiếp cận dựa trên Component. Nó tập trung chủ yếu vào lớp "View" của mô hình MVC truyền thống và bao hàm trong đó là các đặc trưng của ReactJS, Angular hoặc Ember, nó có thể dể dàng sử dụng để tích hợp vào các thư viện khác hoặc vào dự án đã có sẵn.

 

Read More...