Posts Tagged with swift

posted by Phan Ngọc Tiến on 2014-07-17 01:12

Tổng quan:

swift là ngôn ngữ lập trình mới của apple, nó được giới thiệu tài WWDC 14.

Nó được tích hợp cùng với iOS 8 trong Xcode 6 beta.

swift được apple hứa hẹn là nó tập hợp các ưu điểm của 2 loại ngôn ngữ lập trình đó là sự mạnh mẽ và mềm giẻo của ngôn ngữ compile và sự đơn giản của loại ngôn ngữ script.

các ưu điểm đáng kể đến của swift đó là:

  • Cú pháp đơn giản, ngắn và dể đọc

  • Type inference (xác định kiểu dữ liệu của các biến không được định nghĩa rỏ ràng tại thời điểm biên dịch)

  • Optional Chaining (khái báo bằng cách thêm vào dấu chấm hỏi "?" sau property,method,subscript)

  • Playground ( viết code và thực thi nó realtime)


Read More...