Posts Tagged with Neo4j

posted by Trần Phước Tú on 2014-12-03 21:44

1.Graph database là gì

Hiểu 1 cách đơn giản, graph database là database sử dụng cấu trúc graph để lưu trữ dữ liệu, nó khác so với cơ sỡ dữ liệu quan hệ lưu data dưới dạng bảng, hay NoSQL  lưu data dưới dạng document key value.


Read More...