Posts Tagged with Maven

I.Tổng quan về Maven

Maven là một công cụ quản và thiết lập tự động cho một dự án phần mềm. Khái niệm cơ bản nhất của Maven là Project Object Model (POM) để mô tả việc build project, lập báo cáo và xây dựng document từ các thành phần phụ thuộc và các module.


Read More...