Posts Tagged with Dependency Injection

posted by Trần Phước Tú on 2014-05-16 01:26

Có thể hiểu Dependency Injection là 1 pattern theo đó các thành phần phụ thuộc được đưa vào các đối tượng thông qua các function.


Read More...