Posts Tagged with AOP

Phương pháp lập trình AOP:

Bài viêt này với mục đích là giới thiệu về phương pháp lập trình AOP với công cụ là AspectJ, nhưng tốt nhất là không dùng các định nghĩa khó hiểu, ta hãy diễn giải nó thông qua ví dụ và xem xét các lợi ích nó đem lại.


Read More...