Posts Tagged with ubuntu1204 docker

Trong quá trình phát triển các dự án, điều cần thiết là tái tạo được nhiều môi trường dev và test, mô phỏng được môi trường triển khai của dự án, như vậy sẽ hạn chế rủi ro và lỗi xảy ra lúc triển khai.

Chúng ta có thể áp dụng Docker để tạo các môi trường khác nhau theo đúng mục đích của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo môi trường web php 5.3 trên ubuntu 12.04

 


Read More...